Notifycation


*notes: chạy trong khoảng random từ min -> max thì gửi tiếp (đơn vị: giây)